Články


Co všechno je podle zákona přestupkem, včetně sazeb pokut, které za tyto skutky hrozí.

2007-12-29 Přečteno: 7 189x

Článek 2

 

Co všechno je podle zákona přestupkem, včetně sazeb pokut, které za tyto skutky hrozí

 

 

Nutno podotknout, že tento oficiální "sazebník" Policejního prezidia je z loňského roku a neodraží některé změny, ke kterým došlo v zákoně o přestupcích po 1.1.2001.
Sazebník ve svém textu často užívá pojem "ohrožení účastníka silničního provozu".Tím se myslí taková okolnost dopravního přestupku, kdy došlo k dopravní nehodě nebo vznikl stav, kdy dopravní nehoda bezprostředně hrozila.

Legenda:
DZ = dopravní značka
BSP = bezpečnost silničního provozu
ÚSP = účastník silničního provozu
 

Všeobecná ustanovení:
* Jízda s motorovým vozidlem, které nesplňuje stanovené podmínky - 1000
* Náhlé snížení rychlosti jízdy anebo náhlé zastavení, pokud to nevyžaduje BSP - 300
* Vyhazování předmětů z vozidla a obtěžování ÚSP ve stanovených případech - 300
* Jízda na motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí převyšující 40 km/h bez ochranné přilby ve stanovených případech - 200
* Nepřipoutání osoby bezpečnostními pásy za jízdy - 100
* Porušení povinnosti provozovatele nepřikázat ani nedovolit, aby bylo k jízdě užito vozidlo, když vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené podmínky - 1000
* Svěření řízení vozidla provozovatelem osobě, která nesplňuje § 4 pravidel - 1000
* Řízení motorového vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané oprávnění nebo předání řízení motorového vozidla takovéto osobě - 1000
 

Rychlost jízdy:
* Překročení limitu rychlosti:
a) stanoveného DZ "Nejvyšší dovolená rychlost" (č. B 20a)
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h při ohrožení ÚSP - 2000
b) 50 km/h v obci - o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h při ohrožení ÚSP - 2000
c) 30 km/h při přejíždění železničního přejezdu nebo 50 km/h když svítí přerušované bílé světlo
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 500
* Překročení limitů rychlosti
a) 60 km/h při hromadné přepravě osob na nákladním automobilu
b) 20 km/h při přepravě osob na ložné ploše nákladního přívěsu traktoru
c) 60 km/h při vlečení motorového vozidla
- o více než 10 km/h - 500
- o více než 20 km/h - 1000
* Nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám atd...., mající za následek dopravní nehodu,nebo které vyvolalo stav, kdy takový následek bezprostředně hrozil - 2000
* Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h při ohrožení ÚSP - 2000
 

Přednost v jízdě
* Nedání přednosti v jízdě s ohrožením ÚSP:
a) protijedoucímu vozidlu nebo neuposlechnutí DZ "Přednost protijedoucích vozidel" (č. B 26) - 2000
b) při odbočování vlevo - 2000
c) odbočující tramvají - 2000
d) podle příkazu DZ "Dej přednost v jízdě" (č. C 1a) a podle příkazu DZ "Stůj, dej přednost v jízdě" (č. C 2) - 2000
e) vozidlům přijíždějícím zprava - 2000
f) při vjíždění na silnici z místa ležícího mimo silnici - 2000
g) při vjíždění na dálnici a vyjíždění z dálnice - 2000
 

Povinnosti řidiče neohrozit nebo neomezit:
* Ohrožení řidiče
a) při přejíždění do jiného jízdního pruhu - 2000
b) vzadu jedoucího vozidla nebo jiného ÚSP při objíždění - 1000
c) vzadu jedoucího vozidla při předjíždění - 2000
d) vzadu jedoucího vozidla při odbočování - 2000
e) při zastavení nebo stání na místech, kde by tím byla ohrožena BSP nebo plynulost provozu - 1000
f) nesprávně umístěným a upevněným nákladem - 2000
* Omezení řidiče:
a) protijedoucího vozidla při objíždění - 500
b) protijedoucího vozidla při předjíždění - 1000
c) vozidla, před které se řidič při předjíždění zařazuje - 500
* Ohrožení ostatních ÚSP:
Chodců:
a) přecházejících po přechodu anebo přecházejících silnici nebo ulici, na kterou vozidlo odbočuje - 2000
b) při odbočování na křižovatce - 2000
c) cestujících vozidel veřejné hromadné dopravy, osob vystupujících nebo nastupujících na zastávce bez nástupního ostrůvku - 2000
 

Směr jízdy a jízda v jízdních pruzích:
* Jízda po nesprávné straně vozovky:
a) v nepřehledných anebo jinak nebezpečných místech, zejména v nepřehledných zatáčkách a před vrcholem stoupání - 1000
b) v ostatních případech - 300
c) s ohrožením ÚSP - 2000
* Jízda v nesprávném jízdním pruhu - 300
* Zakázaná jízda podél nástupního nebo ochranného ostrůvku - 800
* Jízda jiným směrem, než je přikázaný DZ (č. C 4a až C 4f, C 5a, C 5b, C3) - 500
 

Předjíždění:
* Předjíždění v případě, kdy se řidič nemůže bezpečně zařadit před vozidlo (vozidla), které předjíždí - 2000
* Předjíždění vozidla, které dává znamení o změně směru jízdy vlevo, zleva - 1000
* Zakázané předjíždění na křižovatce a na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před nimi - 500
* Předjíždění bez dostatečného rozhledu (nepřehledná zatáčka, nepřehledný vrcho stoupání apod.) - 1000
* Předjíždění v místech, kde je to zakázáno DZ (č. B 21a nebo B 22b) - 1000
* Ohrožení jiného ÚSP při předjíždění - 2000
 

Odbočování a jízda přes křižovatku:
* Nespávně nebo opožděně zařazení před odbočením - 300
* Vědomé vjetí do křižovatky, když situace řidiči nedovoluje pokračovat v jízdě za křižovatkou - 500
* Nezastavení na příkaz DZ "Stůj, dej přednost v jízdě" (č. C2) - 300
* Odbočení na místě, kde je to zakázané DZ (č. B 24a nebo B 24b) - 500
 

Otáčení a couvání:
* Otáčení a couvání tam, kde je to zakázané anebo nerespektování DZ (č. B 25) - 500
* Zakázané otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás dálnice - 1000
* Ohrožení ÚSP nedovoleným otáčením a couváním - 2000
 

Zastavení a stání
* Zakázané zastavení a stání:
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání,na vrcholu stoupání a za ním, na železničním přejezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním - 1000
b) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním - 300
c) na dálnici jinde, než na místech označených DZ "Parkoviště" (č. D 11a) - 500
d) na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na ostatních komunikacích mimo obec, s vyjímkou účelových komunikací - 500
* Nedovolené zastavení nebo stání vlevo ve směru jízdy (s vyjímkou jednosměrných komunikací) - 300
* Nepoužití anebo nesprávné umístění výstražného trojúhelníku při nouzovém stání
a) na dálnicích - 300
b) na ostatních komunikacích - 200
* Zastavení na místě, kde je to zakázáno DZ (č. B 28), státní na místě, kde je to zakázáno DZ (č. B 29) - 700
* Nezabezpečení opuštěného vozidla - 200
* Zakázané zastavení na přechodu pro chodce, pokud to nevyžaduje BSP - 300
 

Železniční přejezdy
* Zakázané vjetí na železniční přejezd podle § 27 pravidel - 2000
- v případě ohrožení - 2000
 

Znamení o změně směru jízdy a výstražná znamení:
* Nedání včas a zřetelně znamení o změně směru jízdy:
a) při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého - 300
b) při předjíždění - 300
c) při objíždění - 300
* Neodůvodněné dávání výstražných znamení anebo neuposlechnutí DZ "Zákaz zvukových výstražných znamení" (č. B 23a) - 500
 

Osvětlení vozidel
* Jízda za snížené viditelnosti bez rozsvícení stanoveného osvětlení anebo jízda jen s obrysovými světly - 500
* Neoprávněné užití světel do mlhy - 500
* Neužití určeného osvětlení při vlečení motorových vozidel - 500
 

Ostatní povinnosti řidičů, případně jiných osob a organizací:
* Porušení předpisů o vlečení vozidel - 500
* Porušení zákazu jízdy na určených silnicích a dálnicích určenými vozidly v určené době - 4000
* Nesplnění povinností po dopravní nehodě (s vyjímkou povinnosti nepožít po nehodě alkohol) - 1000
* Porušení ustanovení o hromadné přepravě osob na ložné ploše nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru - 1000
* Neočištění vozidel vjíždějících na silnici - 500
* Nesplnění povinnosti opustit dálnici na nejbližším výjezdu při závadě vozidla anebo nákladu,která znemožňuje dosáhnout na rovině rychlost nejméně 50 km/h a při vlečení motorového vozidla - 800
 

Ostatní ÚSP
* Chůze po nesprávné straně vozovky - 50
* Vstup do vozovky na signál nebo pokyn policisty "Stůj" - 100
* Přecházení mimo přechod v blízkosti:
- křižovatky s řízeným provozem
- přechodu pro chodce
- nadchodu nebo podchodu - 100
* Nedodržení podmínek stanovených pro jízdu na jízdním kole - 200
 

Dopravní značky a zařízení, světelné signály a pokyny policistů:
* Nedovolená jízda na červené nebo žluté světlo, anebo jízda na znamení "Stůj" anebo "Pozor", které dává policista při zřízení dopravy - 1000
- v případě ohrožení ÚSP - 2000
(Pozn.: pokud je projíždějící vozidlo při rozsvícení žlutého světla nebo při pokynu policisty "Pozor" již tak blízko křižovatky, že by už nemohlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě) * Nepokračování ve směru zelené čipky nebo šipky světelného signálu - 300
* Neuposlechnutí pokynu policisty při řízení provozu (v jiných případech) - 1000
* Neuposlechnutí pokynů a výzev policisty  - 1000
* Neuposlechnutí dopravních značek: a) vjezdu na místa, kam je vjezd zakázán DZ (č. B 1 až B 19) - 800
b) porušení jiného zákazu DZ "Jiný zákaz" (č. B 31) - 500
* Nerespektování DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2) - 1000
- v případě ohrožení ÚSP - 2000

 

Setkání s policistou nebo jiným kontrolním orgánem:

- minimálně 3 hodiny nervy v pr....

Zdroj: www.autoveb.cz

... tedy mimo to poslední!

 

Příště: ... pokusím se dát dohromady seznam míst v CZ s WiFi hotspoty  zdarma.

 

Diskuze o článku Nové témaČlánky